Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Vitaj v mene Jezisovom a v mene Panny Marie...

 
 

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu


z brožúrky Úcta k Najsv.Srdcu Ježišovmu

mons.Vincent Malý

Schéma: úvod, čítanie Božieho Slova, úvaha, chvíľa ticha na rozjímanie, prosby alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Otče náš, záverečná modlitba a záver.PRVÝ DEŇ

ÚVOD: Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe, aby som čoraz viac spoznával Srdce Tvojho milovaného Syna. Prichádzam k Tebe s veľkou dôverou, pretože Ty si dobrý Otec a miloval si ma prv, než som bol na svete a vždy ma sprevádzaš svojou Otcovskou láskou a dobrotou. Verím v Teba, Bože môj, pretože Ty si pravda a poslal si svojho jednorodeného Syna na svet, aby ohlasoval evanjelium života a spásy. Dúfam v Teba, dobrý Otec, pretože si verný všetkým svojim prísľubom a poslal si svojho Syna na svet, aby hľadal a našiel, čo sa stratilo. Milujem Ťa celým srdcom, lebo si nekonečne milovania hodný a poslal si svojho Syna na svet, aby nám zjavil Tvoju Otcovskú lásku a dobrotu. Amen.

Svätý Otče, vo svojom Synovi si si ma vyvolil za adoptovaného syna (za adoptovanú dcéru) a vlial si do mojej duše Ducha svätosti. Som šťastný, že Ťa môžem volať: „Otec“ a prosím Ťa skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna ako dokonalý obraz Tvojej Otcovskej lásky, vyslyš túto moju prosbu... (povedz, čo si žiadaš).

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Tebe dôverujem. (koniec úvodu)

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca.

Čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom (3,14-19)

Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

ÚVAHA

Apoštol Pavol padá na kolená pred tajomstvom Božej múdrosti a lásky. Aj my sa koríme pred láskou, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi, v Jeho Najsvätejšom srdci. Tým, že nám zjavuje svoje Srdce, zjavuje Srdce Otca. „Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31,3), hovorí Pán. Preto mám byť aj ja zakorenený a upevnený v Kristovej láske. Keď strom nie je dobre zakorenený, keď má slabé korene, padne pri prvej väčšej búrke. „Hlboko si musím vštepiť Spasiteľovu lásku do svojho srdca“ (sv. František Saleský, Filotea V, 12). „Dvoje krídel povznáša človeka nad pozemské veci: úprimnosť a čistota. Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca. Ak je na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca“ (Nasledovanie Krista, II, 4,1. 2. 1).

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu - je v sekcii Litánia)

Pokorne prosme Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom,

a vrúcne volajme:

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, v Tebe prebýva celá plnosť Božstva

- urob nás účastnými na svojej Božskej prirodzenosti.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, v Tebe sú všetky poklady múdrosti a poznania,

- zjav nám skrze Cirkev mnohotvárnu múdrosť Božiu.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA:

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, daj, aby sme čoraz lepšie poznávali Tvoju lásku, vrúcnejšie sa spájali s Tebou v Eucharistii a v Tebe zakorenení vytrvali v posväcujúcej milosti až do konca. Ježišu, Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať, iba Teba poznávať, iba po Tebe túžiť. Nech sa takým stane zmenou zmýšľania. Daj nám, Pane, srdce čisté nech spozná, ako treba pred zlom utekať a umŕtvovaním nech objaví lúče Tvojej múdrosti a Tvojej krásy. Pane, daj nám srdce silné, ktoré by Ťa milovalo úprimne, ohnivo, obetavo, ktoré by Ti bolo v každej chvíli verné, ktoré by každú prekážku obrátilo na podnet ešte viac Ťa milovať, každý poklesok na skrúšenosť, každú bolesť na obetu, každú činnosť na lásku, každú milosť na radosť. Daj nám, Pane, srdce nežné a veľké, ako má Mária, Tvoja Mama, ako majú Tvoji svätí; srdce milujúce, ktoré by v Tvojej láske malo prameň pre lásku k blížnemu a v úcte a službe k blížnemu, službu a úctu pre Teba, Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Amen. (Pavol VI.)

Pane Ježišu, Ty si povedal: „Proste a dostanete!“ S neochvejnou dôverou sa utiekame s našou prosbou a žiadosťou k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu (tu v tichosti prednes svoju prosbu). Vyslyš nás, Pane Ježišu, veď si dobrotivý a láskavý. Ty však lepšie vieš ako my, čo osoží našej spáse a spáse našich blížnych, a preto sa podrobujeme Tvojej svätej vôli, lebo Ty môžeš svojím verným dať väčšie veci než prosia. Udeľ naším rodinám pokoj, potešuj nás vo všetkých protivenstvách, požehnávaj každé naše podujatie a buď nám v živote ale hlavne pri smrti bezpečnou ochranou. Daj, nech sa vlažné duše stanu horlivými, horlivé duše nech dosiahnu veľkú dokonalosť a kňazom daj milosť obrátiť aj tie najtvrdšie srdcia.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Tebe dôverujem.

Modlitba sv. Alfonza Mariu de Liguori (1696-1787):

Ó môj Bože, nauč ma, ako úplne zabudnúť na seba, nauč ma, čo mám robiť, aby som Ťa miloval čistou láskou po ktorej túži moje srdce. Cítim v sebe rozhodnú vôľu páčiť sa Tebe a očakávam, že mi v tom pomôžeš. Na Tebe je, láskavé Srdce Ježišovo, či Tebe bude celkom patriť moje úbohé srdce, ktoré bolo predtým také nevďačné a vlastnou vinou strácalo Tvoju lásku. Urob, aby moje srdce horelo pre Teba tak, ako Tvoje Srdce horí pre mňa. Urob, aby sa moja vôľa dokonale spájala s Tvojou vôľou a aby som chcel iba to, čo Ty chceš. Kiež je Tvoja vôľa odteraz pravidlom všetkých mojich skutkov, všetkých mojich myšlienok, všetkých túžob... Nepoškvrnená Panna Mária, si blahoslavená, že Tvoje Srdce bolo stále a vo všetkom podobné Ježišovmu Srdcu. Mamička moja, vypros mi u Boha, aby som v budúcnosti nič nechcel a nič si nežiadal, iba to, čo chce Ježiš a čo chceš Ty.

DRUHÝ DEŇ

ÚVOD: Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania.

Čítanie z evanjelia podľa Matúša (11,25-30)

Ježiš povedal: „Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, Tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

ÚVAHA

Pán zjavuje veľké veci malým ľuďom, t. j. tichým a pokorným. Ani sv. Margita nebola nejaká učená, skôr pomalá, akoby ťarbavá, a Pán jej zjavil tajomstvá svojho Srdca a cez ňu nám. Pravda, musíme mať tiché a pokorné srdce. Nesmieme byť pyšní na svoje schopnosti, na svoju vedu, múdrosť a rozumnosť. „Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ (1 Kor 1, 20. 27). Kristus je pravá múdrosť. V jeho Srdci sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (porov. Kol 2, 3)

Je veľmi povzbudzujúce a krásne, že nás Kristus volá k sebe. Nie je to vyznačenie?! A volá nás práve vtedy, keď si sami už nevieme poradiť, keď sme vyčerpaní, unavení, slabí. On je naša pomoc a ochrana. S Ním a v Ňom je nám všetko ľahké.

A napokon sa máme od Neho učiť: nie robiť zázraky, rečniť; ale máme sa učiť tichosti a pokore srdca. „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“ (Jak 4,6) A v tichosti mi hovorí v duši Boh.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

V Pánu Ježišovi nachádza duša odpočinok; preto Ho vrúcne prosme:

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, v Tebe sú všetky poklady múdrosti a poznania

- zjav nám skrze Cirkev mnohotvárnu múdrosť Božiu.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, náš život a naše vzkriesenie, posila preťažených a odpočinok duší

- pritiahni k sebe všetkých hriešnikov.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Pane, Ty si nás prijal do svojho Srdca, lebo pamätáš na svoje milosrdenstvo

- daj, aby sme boli stále v Tvojej láske.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, v Tvojom Srdci sú všetky poklady múdrosti a poznania; daj, aby sme sa učili od Teba čnostiam, aby sme vo všetkých ťažkostiach, námahách a bôľoch s dôverou prichádzali k Tebe a u Teba našli trpezlivosť, radosť a pokoj. Lebo Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).

TRETÍ DEŇÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo plné dobroty a láskavosti.

Čítanie z evanjelia podľa Lukáša (15,1-10)

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: »Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.« Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie. »Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.« Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie."

ÚVAHA

Aké milosrdné, plné dobroty a láskavosti, je Srdce Ježišovo. Veď On ani ovečku, ktorá sa oddelila od Božej stovky a ktorú on našiel blúdiť po vrchoch a kopcoch, nevrátil bitkou a s vyhrážkami do ovčinca, ani jej nespôsobil bolesť, ale si ju vyložil na vlastné plecia a sústavne - bez úrazu - priniesol medzi ostatné ovce.

A preto volal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení v srdci a ja vás posilním. A vezmite na seba moje jarmo“. Jarmom tu volá prikázania alebo život založený na evanjeliových zásadách, bremenom zasa pokánie, lebo ono sa zdá byť ťažké a dosť nepríjemné. Preto hovorí: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (sv. Maxim Vyznavač, Epist 11: PG 91, 454-455).

Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti! Ježiš volá hriešnikov, hľadá ich, chce ich zachrániť, odpustiť im, vziať na svoje plecia. A to bez hrešenia, výčitiek, ale z lásky, lebo jeho Srdce je plné dobroty a láskavosti.

Ale Ježiš volá k sebe aj tých, čo sú mu verní, ktorí však trpia, sú preťažení a nevedia si poradiť. Jeho prikázania nie sú jarmom ale oslobodením. Jeho požiadavka pokánia nie je niečo nepríjemné, ale je radostným stretnutím sa s Pánom, prežívaním Jeho milosti odpustenia a živým precítením lásky jeho milostného Srdca.

Nech mi je Ježišovo Srdce úplnou radosťou, radosťou môjho života. Aké vzácne je vedomie, že aj anjeli majú radosť nad mojím obrátením. Milosť obrátenia je väčší zázrak ako milosť vzkriesenia.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

Dobrorečme nášmu Vykupiteľovi, ktorého Srdce volá hriešnikov a hľadá stratené ovce, aby im preukázal milosrdenstvo a stal sa im spásou.

Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, lekár tela i duše, uzdrav rany nášho srdca,

- aby sme s Tvojou pomocou deň čo deň rástli v Tvojej svätosti.

Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Láskavý Ježišu, Ty si nám vo sviatosti krstu dal nový život, vo sviatosti pokánia nás očisťuješ a posilňuješ a v Oltárnej sviatosti sa s nami najužšie spájaš,

- urob naše srdce podľa Tvojho Srdca.

Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, Tvoje Srdce je plné dobroty a láskavosti,

- pritiahni k sebe všetkých: blúdiacich, aby Ťa našli,

hriešnikov, aby získali odpustenie a lásku, milujúcich, aby Ťa ešte väčšmi milovali.

Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, Ty nás vo svojej nevýslovnej láske zahŕňaš dobrotou a láskavosťou Svojho najsvätejšieho Srdca, prosíme Ťa, pomáhaj nám zanechať hriešne návyky a začať cnostný život. Lebo Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).ŠTVRTÝ DEŇÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich.

Čítanie z evanjelia podľa Lukáša (15,1-3.11-32)

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." Preto im povedal toto podobenstvo: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: »Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.« A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.« I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: »Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.« Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: »Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.« On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: »Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.« On mu na to povedal: »Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.«"

ÚVAHA

Otec sa sklonil k márnotratnému synovi, objal toho, čo sa kajúcne vracal k nemu. Toto je obraz milosrdného Ježišovho Srdca, ktoré sa stáva spásou všetkých kajúcich hriešnikov. A Ježiš nielen odpúšťa, ale zahŕňa kajúcnika ešte väčšími milosťami. Nielenže mu nevyčíta jeho predchádzajúci hriešny život, ale ho ozdobuje znakmi Božieho synovstva obnovuje v ňom Boží život, oblieka ho do rúcha Božích detí a usádza ho pri stole svätej hostiny, pri ktorej prijíma chlieb z neba, pri ktorej sa duša napĺňa milosťou a dostáva závdavok budúcej slávy.

Hriešnik, ktorý popáchal ťažké hriechy, bol vlastne duchovne mŕtvy, a teraz ako kajúcnik ožil. Bol stratený, a teraz, keď ho Kristus našiel je v rodine domu Cirkvi, medzi svojimi bratmi a sestrami, a má účasť na všetkých dobrách Cirkvi. „Teda hriešnik, ktorý sa z milosti zľutujúceho sa Boha dáva na pokánie, vracia sa k Otcovi, ktorý „nás prvý miloval“ (1 Jn 4,19), vracia sa ku Kristovi, ktorý seba samého obetoval za nás, a aj k Duchu Svätému, ktorý zostúpil na nás s hojnými darmi“ (Obrad pokánia, 5). Ó šťastný návrat!

Preto nik, ani ten najväčší hriešnik nemá zúfať návratu. Nikomu nie je uzavretá cesta, Srdce Ježišovo je spása v neho dúfajúcich.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

Poďme k Srdcu Ježišovmu a prosme ho, aby sa hriešnici kajúcne vrátili k Nemu:

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, spása dúfajúcich v Teba, pohni hriešnikov, aby sa s pevnou rozhodnosťou vrátili k Tebe,

- a tak spoznali milosrdnú lásku Tvojho Srdca.

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, Ty nás miluješ láskou odvekou a milosrdne nás priťahuješ k sebe

- daj, aby všetci ľudia mali účasť na Tvojej novej zmluve.

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, pomáhaj nám, aby sme konali, čo je dobré, správne a sväté pred Tebou,

- a celým srdcom túžili po Tebe.

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, prosíme Ťa za obrátenie hriešnikov: za všetkých márnotratných synov a dcéry, ktorí premrhali dary Tvojej milosti, za našich najbližších z rodiny alebo priateľov a spolupracovníkov, ktorí sú duchovne mrtvi; daj, aby sa kajúcne vrátili k Tebe. Lebo Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).PIATY DEŇÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, Srdce Dobrého Pastiera.

Čítanie z evanjelia podľa Jána (10,11-18)

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa.Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a Ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že Ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca."

ÚVAHA

Pán Ježiš miluje Otca, a preto miluje aj nás. „Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.“ Ako keby povedal, hovorí pápež sv. Gregor Veľký: „To, že poznám Otca a Otec pozná mňa, spočíva v tom, že dávam svoj život za svoje ovce, že tou láskou, ktorou umieram za ovce, ukazujem, ako milujem Otca.“

Pán Ježiš má nás rád ako dobrý pastier svoje ovce. Ba ešte viac: aj svoj život položí za nás. Dať život za iných je dôkazom najväčšej lásky. Mojou úlohou je poznávať čoraz väčšmi Srdce dobrého Pastiera a milovať Ho naozaj celým srdcom.

Buďme láskou stmelení v Kristovom ovčinci. Nedajme sa rozháňať štekotom vlkov, nedajme sa klamať vravou sveta a zvádzať spevom hriešnych pokušení. Budem verný Kristovi a jeho Cirkvi. A budem sa usilovať priviesť tie „iné ovce“ do Kristovho ovčinca, ktorý nás „pasie na zelených pašienkach“ Božieho slova a dušu osviežuje svojimi sviatosťami, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

Pokorne prosme Krista, dobrého Pastiera, ktorý dal život za svoje ovce:

Srdce Ježišovo, Srdce dobrého Pastiera, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, Ty si jediný ženích Cirkvi, ktorá vyšla z tvojho prebodnutého boku,

- urob nás svedkami tohoto tajomného zasnúbenia

Srdce Ježišovo, Srdce dobrého Pastiera, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Ty si vo svätých pastieroch prejavil svoje milosrdenstvo a lásku

- prostredníctvom našich pastierov nás ustavične povzbudzuj k svätosti.

Srdce Ježišovo, Srdce dobrého Pastiera, zmiluj sa nad nami.

Ty si múdrosťou a láskou svätých vychovával svoje duchovné stádo,

- na ich príhovor buď k nám stále milosrdný.

Srdce Ježišovo, Srdce dobrého Pastiera, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pastier dobrý, Chlieb náš pravý, - zmiluj sa ó, preláskavý, - Ježiš, pas nás, chráň nás v zdraví, - vezmi si nás do výšavy, - nech tiež zrieme zem živých. Lebo ty si náš Pán a Boh a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).ŠIESTY DEŇ


ÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, Prameň života a svätosti.

Čítanie z evanjelia podľa Jána (15,1-8)

Ježiš povedal svojím učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

ÚVAHA

Ježiš sa prirovnáva nielen k dobrému pastierovi, ale aj k šľachetnému viniču. Slovo o viniči má korene v Starom zákone. Vyvolený ľud bol tou vinicou, ktorú Boh s láskou vysadil, ale mal z nej málo radosti. „Čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila.“(Iz 5,2).

V novom Božom ľude sám Ježiš je tým viničom a my sme ratolesťami. Aby sme takto s ním úzko spojení, posväcujúcou milosťou priamo s ním zrastení, mohli prinášať dobré ovocie! Bolo by veľkým nebezpečenstvom odtrhnúť sa od kmeňa, byť zlomenou, suchou ratolesťou. Nesmiem teda ťažkým hriechom stratiť posväcujúcu milosť. To by som bol od Krista odtrhnutý a rútil by som sa do ohňa zatratenia. Tu mi je záchranou prebodnuté Srdce Ježišovo, z ktorého vyprúdili sviatosti života. Veľké šťastie pre hriešnikov, ktorí stratili život duše, že vo sviatosti zmierenia môžu ožiť. A veľká radosť pre všetkých, že prijímaním Eucharistie si upevňujú svoje spojenie s Kristom a obohacujú svoj vnútorný život.

Osobitný prísľub Ježišovho Srdca o tom, že prijímanie Najsvätejšej sviatosti na prvé piatky mesiacov nám zaistí zakončenie života v posväcujúcej milosti, je veľkou útechou.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

S radosťou prosme Krista, Chlieb života, aby nám bol prameňom života a svätosti:

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, zmiluj sa nad nami.

Ty dávaš radosť a pokoj všetkým, čo sú s Tebou úzko spojení ako ratolesti s kmeňom,

- nedaj nám, odlúčiť sa od Teba.

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, zmiluj sa nad nami.

Ty si nás vyslobodil z moci smrti a daroval si nám vo sviatosti krstu nový život,

- daj, aby sme si sviatosťou Eucharistie zveľaďovali Boží život v sebe.

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého,

- daj, aby sme rástli vo svätosti a čnostným životom svedčili o láske Tvojho Srdca.

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, v Tebe si nás Boh Otec vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli pred Jeho Tvárou svätí a nepoškvrnení v láske, aby sme sa skrze Teba stali jeho adoptovanými synmi; daj, aby nám Tvoje Najsvätejšie Srdce bolo prameňom života a svätosti. Lebo Ty si náš Pán a Boh a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať…(celý text je uvedený v prvom dni).


SIEDMY DEŇ

ÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky

Čítanie z evanjelia podľa Jána (15,9-17)

Ježiš povedal svojím učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v Jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

ÚVAHA

Otec miluje Syna a Syn miluje nás, svojich učeníkov. V tomto spoločenstve lásky, do ktorého nás včlenil krst, máme stále zotrvávať. Poznávacím znakom, že v tomto spoločenstve zotrváme je vernosť Kristovým prikázaniam. Aj Kristus plnil vôľu svojho Otca, ktorý povedal: „Toto je môj milovaný Syn počúvajte ho.“;

Kristova obeta života je najvýraznejším znakom Jeho lásky k nám. Ježiš položil svoj život za nás. Viac nás milovať nemohol.

Mám z toho radosť, a úplnú radosť, že ostávam v Kristovi? Že si s dôverou môžem skloniť hlavu k jeho Srdcu? Aj ja musím zvýrazňovať svojím životom, životom radosti, že som vykúpený, že Kristus prebýva vo mne a ja v ňom. Že pri prijímaní Eucharistie láska Ježišovho Srdca preniká celú moju bytosť. Z toho ďalej vyplýva, že všetci, čo prijímajú Kristovo Telo a Krv, čo majú účasť na jednej Eucharistii, sú jedno telo v Kristovi. To nás zaväzuje k bratskej láske.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

S radosťou vzývajme nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vyzdvihnutý od zeme všetkých priťahuje láskou k sebe.

Kriste, Kráľ lásky, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Kráľ lásky, daj nech každý v Tebe spozná pravý vinič,

- aby sa všetci stali ratolesťami prinášajúcimi ovocie Ducha.

Kriste, Kráľ lásky, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, v Tebe má Otec zaľúbenie,

- daj, aby sme pozorne počúvali Tvoje slovo.

Kriste, Kráľ lásky, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Ty si svojou Krvou spečatil novú a večnú zmluvu

- daj, aby sme jej zostali verní zachovávaním Tvojich príkazov.

Kriste, Kráľ lásky, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.MODLITBA

Pane Ježišu, Tvoje Najsvätejšie Srdce horí láskou k nám nielen vo chvíli svätého prijímania, ale vo dne v noci vo svätostánku, kde prebývaš s nami pod spôsobom chleba, kde sa Ti klaňajú anjeli. Spolu s nimi aj my sa Ti klaniame a veľmi Ti ďakujeme, že Boží stánok je medzi ľuďmi. Lebo Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).ôSMY DEŇÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, Dom Boží a Brána nebeská.

Čítanie z evanjelia podľa Jána (17,20-26)

Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa: „Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče vo mne a Ja v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - Ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som Ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet Ťa nepozná, ale ja Ťa poznám. I oni spoznali, že si ma Ty poslal. Ohlásil som im Tvoje Meno a ešte ohlásim, aby Láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol Ja."

ÚVAHA

Je to Ježišova modlitba pri Poslednej večeri. Ježiš sa modlí za jednotu viery všetkých, čo v neho uveria a o ich plné spoločenstvo s Ním. Už tu na zemi máme aspoň čiastočne poznávať Ježišovu slávu a potom raz hľadieť na Neho vo večnej sláve, kde Ho budeme vidieť z tváre do tváre. Túto Ježišovu slávu videla – pokiaľ je to človeku tu na zemi možné z Božej milosti – svätá Mária Alacoque, keď kľačala pred vystavenou Oltárnou sviatosťou roku 1674. Pán Ježiš sa jej zjavil v žiari nebeskej slávy s piatimi ranami a zo srdca mu šľahali plamene na všetky strany.

Svätý Ján Eudes hovorí: „Prosím ťa, mysli na to, že náš Pán Ježiš Kristus je tvojou ozajstnou hlavou a ty si jedným z Jeho údov. On je pre teba to, čím je hlava pre údy. Všetko, čo je Jeho, je tvoje: duch, srdce, telo, duša a všetky schopnosti, ktoré máš používa, ako keby boli tvoje vlastné, aby si mu slúžil a tým Ho chválil, miloval a oslavoval.

Ale on nechce byť iba pre teba, on chce byť aj v tebe. Chce v tebe žiť a vládnuť, ako žije a vládne hlava vo svojich údoch. Ale chce aj to, aby všetko, čo je v ňom, žilo a vládlo v tebe; Jeho duch v tvojom duchu, Jeho Srdce v tvojom srdci, všetky schopnosti Jeho duše v schopnostiach tvojej duše tak, aby sa v tebe naplnili tieto slová: ´Oslavujte a noste Boha vo svojom tele,' a nech sa na vás zjaví Ježišov život' (Kol 3,4), (1 Kor 6,20).

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

S dôverou prosme Pána Ježiša, aby sme mali tu na zemi stále možnosť hľadieť na tvár Ježiša Krista zahaleného v eucharistickom tajomstve, a vo večnosti Ho vidieť z tváre do tváre.

Kriste, Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, svätý Boží chrám, ktorý ľudia zborili, ale Otec ho znova postavil:

- urob Cirkev stánkom Najvyššieho.

Kriste, Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, zhliadni na všetkých, čo sa nazývajú kresťanmi,

- aby ich Duch Svätý združil v jedno.

Kriste, Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Tvoje Srdce je Kráľom a strediskom všetkých sŕdc,

- kraľuj v našich srdciach a v našich rodinách.

Kriste, Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, večný Kňaz a Kráľ všetkých svetov, daj, aby sme stále patrili do Tvojho kráľovstva: kráľovstva pravdy a života, kráľovstva svätosti a milosti, kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja. Lebo Ty si náš Pán a Boh a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať…(celý text je uvedený v prvom dni).DEVIATY DEŇÚVOD:

Môj Bože, všemohúci a milosrdný, s pokorným srdcom prichádzam k Tebe… (celý text je uvedený v prvom dni).

Srdce Ježišovo, kopijou prerazené.

Čítanie z evanjelia podľa Jána (19,31-37)

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená." A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli."

ÚVAHA

Prebodnuté Ježišovo srdce! Treba sa nad tým veľmi zamyslieť! Takého ho videla aj svätá Margita 27. decembra 1674, keď sa jej Pán Ježiš tretí raz zjavil. Srdce s ranou od kopije, ovinuté tŕňovou korunou, a nad ním kríž s jasnými lúčami okolo.

Keď vojak prebodol Ježišov bok, vytiekla z neho krv a voda. Voda je symbolom krstu, krv Eucharistie. Z Kristovho boku sa zrodila Cirkev. A z tohto Kristovho Srdca nám prúdi milosť za milosťou.

Svätá Margita píše: „Zdá sa mi, že tá veľká túžba nášho Pána po osobitnej úcte Jeho presvätého Srdca smeruje k tomu, aby sa v našich srdciach obnovili účinky vykúpenia. Veď najsvätejšie Srdce je nevyčerpateľný prameň, ktorý po ničom inom netúži tak, ako rozliať sa do pokorných sŕdc, aby boli slobodné a ochotné usporiadať svoj život podľa Jeho vôle.

Z tohto Božského Srdca však bez prestania vytekajú tri potôčiky. Prvý je milosrdenstvo voči hriešnikom, ktorým prináša ducha ľútosti a pokánia. Druhým je láska na pomoc všetkým, ktorí, čo zápasia s problémami, a najmä tým, čo sa usilujú o dokonalosť, aby našli silu na prekonávanie ťažkostí. A z tretieho potôčika prúdi láska a svetlo pre Jeho dokonalejších priateľov, ktorých chce pripojiť k sebe, aby mali účasť na Jeho poznaní a na Jeho prikázaniach, aby sa aj oni, každý svojím spôsobom, celkom zasvätili šíreniu Jeho slávy.“

Ježiš nám dal na kríži všetko. A zveril nás svojej Matke Márii, ktorá sa stala našou Matkou. Človek nemôže žiť bez lásky. A pravú lásku nájdem iba v Ježišovom Srdci. Klaňajme sa Kristovej láske, od ktorej väčšiu nemal nik obdivujme a ctime si Máriino srdce, veď Máriina láska je po Kristovej najväčšia.

Chvíľa ticha.

PROSBY (alebo litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu)

Vrúcne prosme Pána Ježiša, aby nám jeho prebodnuté a oslávené Srdce bolo stále prameňom, z ktorého čerpáme lásku, svätosť a spásu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou.

Ježišu, zo svojho Srdca, prebodnutého kopijou, vylial si krv a vodu, aby sa zrodila Cirkev, Tvoja nevesta,

- urob ju svätou a nepoškvrnenou.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou.

Ježišu, naša spása, Ty si dal svoj vlastný život za svojich milovaných bratov,

- daj, aby sme sa milovali navzájom takou istou láskou, akou si nás Ty miloval.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou.

Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za Matku,

- daj, aby sme si uctievali jej nepoškvrnené Srdce a žili tak, ako sa patrí na jej deti.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou.

Otče náš.

MODLITBA

Pane Ježišu, daj, nech je nám Tvoje Srdce, prebodnuté na kríži a oslávené v zmŕtvychvstaní, naším životom a zmierením, našou láskou a slasťou a našou spásou. Lebo Ty si náš Pán a Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ZÁVER:

Pane, daj nám srdce nové, ktoré iba Teba chce počúvať… (celý text je uvedený v prvom dni).